Regulamin konkursu dot. Fashion Expo, organizowanego przez firmę Fanfaronada

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie z dnia 25.03.2016.

2. Organizatorem Akcji jest marka „Fanfaronada” zwana dalej „Organizatorem”.

3. Akcja prowadzona jest od dnia 25.03.2016 r. i kończy się w dniu 28.03.2016 r. o godzinie 23:59.

4. Akcja organizowana jest na terytorium Polski za pośrednictwem profilu „Fanfaronada” na stronie https://www.facebook.com/.

5. Uczestnikiem Akcji może być:

a) każda osoba która posiada lub założy podczas trwania Akcji konto osobiste w Serwisie https://www.facebook.com/  i spełni warunki określone w ust. 8 poniżej.

6. Każda osoba chcąca wziąć udział w Akcji, może brać w niej udział jedynie przy użyciu jednego konta osobistego w Serwisie.

7. Udział w Akcji i udostępnienie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

8. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Akcji, mogą przystąpić do Akcji. Przystąpienie do Akcji następuje z chwilą spełnienia łącznie wszystkich następujących czynności:

a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go,

b) kliknięcia przycisku „Lubię to” na Stronie Akcji i tym samym stanie się fanem Strony Akcji https://www.facebook.com/Fanfaronada 

c) Zostawienie komentarza pod postem konkursowym z hasłem, które kojarzy się z marką Fanfaronada. Komentarz nie może zawierać wulgaryzmów, ani obraźliwych treści.  

d) akceptacja regulaminu oznacza jednocześnie zgodę na wykorzystanie zwycięskiego hasła przez Organizatora w celach promocyjnych i reklamowych. 

9. Biorąc udział w Akcji, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Akcji określone w Regulaminie.

10. Organizator informuje, że Akcja nie jest sponsorowana, administrowana ani zorganizowana przez facebook.com https://www.facebook.com/

Biorąc udział w Akcji Uczestnicy podają informacje Organizatorowi, a nie podmiotowi prowadzącemu Serwis.

§ 2

1. Każdy Uczestnik, który zostanie fanem fanpage'a „Fanfaronada” może wziąć udział w Akcji:

  1. Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 hasła, w przypadku przesłania większej ilości propozycji, pod uwagę brane będą pierwsze trzy. 

  2. Hasła nie mogą zawierać zawierać wulgaryzmów, ani obraźliwych treści. Tego typu komentarze będą usuwane. 

§ 3

  1. Przesyłanie propozycji trwa od dnia 25.03.2016 r do dnia 26.03.2016r. do godziny 23:59.

  2. Wybór zwycięzcy leży po stronie Organizatora. W jury zasiadać będzie cały zespół Fanfaronada.

  3. Nagroda główna to podwójne wejście na strefę wystawienniczą i pokazy "Look at this" w ramach imprezy Fashion Expo oraz bon o wartości 100 zł do wykorzystana na kolekcję wiosna-lato 2016, która zostanie zaprezentowania podczas imprezy Fashion Expo, 2 kwietnia 2016 r. 

  4. Nagrody pozostałe to: 2 podwójne wejścia na strefę wystawienniczą w ramach imprezy Fashion Expo oraz bon o wartości 50 zł na kolekcję wiosna-lato 2016, która zostanie zaprezentowana w podczas imprezy Fashion Expo, 2 kwietnia 2016 r. 

  5. Nagrody będą do odebrania w siedzibie Organizatora: Słowackiego 9/1, Szczecin. Na życzenie bilety mogą być wysłane pod wskazany przez zwycięzcę adres. 

  6. Ogłoszenie wyników nastąpi 29 marca 2016 r. 

  7. Otrzymane nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§ 4

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Akcji w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Akcji. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Akcji. Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na Stronie Akcji oraz będą dostępne w siedzibie Organizatora na 3 dni przed ich wejściem w życie.

§ 5

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w formie listu poleconego w czasie trwania Akcji, jednakże nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od zakończenia Akcji na adres Fanfaronada ul Słowackiego 9/1, 71-434 Szczecin z dopiskiem ''Reklamacja Akcja Facebook” (liczy się data stempla pocztowego).

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, telefon kontaktowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Reklamacje zgłoszone w terminie, ale które dotrą do Organizatora po dniu 5.04.2016 r oraz reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Regulamin Akcji będzie dostępny przez czas trwania Akcji w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Akcji.

projekt ART ADDICT
Sklep internetowy Shoper.pl